Skip to main content
1
Bez kategorii

REGULAMIN KONKURSU „Ulubione PROSTE HISTORIE Dzieci” na portalu facebook.com/prostehistorie

§ 1 Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Konkursu „Ulubione PROSTE HISTORIE Dzieci, zwanym dalej „Konkursem” jest Iglotex S.A. z siedzibą w Skórczu ul. Leśna 2, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, w VI Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287105, NIP 529-19-75-664 (dalej „Organizator”).

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego (dalej “Regulamin” lub „Regulamin Konkursu”).

3. Organizator Konkursu powoła minimum 3 osobową komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora lub osoby wskazane przez Organizatora (dalej “Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa sprawdzi prawidłowe wykonanie zadania konkursowego pod względem formalnym (tj. w zakresie spełniania warunków udziału w Konkursie) oraz wyłoni Zwycięzców Konkursu w oparciu o kryteria określone w § 3 ust. 1 poniżej. W posiedzeniach Komisji, w tym posiedzeniach dotyczących wyłonienia Zwycięzców Konkursu, musi uczestniczyć minimum dwóch członków. Decyzje Komisji będą podejmowane większością głosów. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych.

4. Zadania konkursowe należy zgłaszać w terminie od dnia 24.05.2024 r. od godziny 21:15, do dnia 02.06.2024 r., do godziny 23:59.

5. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook, ani współprowadzony
z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t. z 2016.04.08).

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie i zasady przyznawania Nagród.

1. Uczestnikami w Konkursie mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat najpóźniej w dniu zarejestrowania Zadania konkursowego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz które posiadają konto na portalu Facebook pod adresem facebook.com. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

2. Aby Uczestnik wziął udział w Konkursie, musi zgłosić co najmniej jedno Zadanie konkursowe, tj. w okresie od dnia 24.05.2024 r. od godziny 21:15, do dnia 02.06.2024 r., do godziny 23:59, pod postem konkursowym na fanpage’u https://www.facebook.com/prostehistorie, umieścić autorski komentarz będący odpowiedzią na pytanie: które produkty Proste Historie uwielbiają Wasze dzieci i dlaczego?

3. Zadanie konkursowe wymienione w § 2 pkt. 2 przesłane przez Uczestnika nie może zawierać treści politycznych, religijnych, kontrowersyjnych społecznie oraz dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. Ponadto zabrania się przesyłania zadań o innej tematyce niż tematyka Konkursu, nawiązujących do innych produktów, marek lub firmy niezwiązanych z lub Organizatorem oraz już wcześniej publikowanych w mediach elektronicznych, w prasie, Internecie bądź w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych. Zabrania się w szczególności publikacji opisów już nagrodzonych lub wyróżnionych w innych konkursach. Zadanie konkursowe powinno być autorskie, oryginalne, stworzone przez Uczestnika i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

4. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:
a. zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie;
b. przez wzięcie udziału w Konkursie akceptuje Regulamin oraz potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu zgodnie z § 6 Regulaminu;
c. jest wyłącznym autorem Zadania konkursowego;
przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Zadania konkursowego;
d. Zadanie konkursowe nie jest w żaden sposób obciążone oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych.

5. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe z winy Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a w przypadku gdy osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia ww. podmiotów z odpowiedzialności oraz pokryje poniesione przez nie szkody.

6. Z chwilą przystąpienia do Konkursu, w przypadku wyłonienia uczestnika jako Laureata zgodnie z 3 ust. 1 Uczestnik w zamian za otrzymaną nagrodę udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do Zadania konkursowego i wyraża zgodę na wykorzystanie Zadania w celach marketingowo-promocyjnych Organizatora. W szczególności Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym m.in.:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania Zadania w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zadania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w Internecie, telewizji, radio;
d. łączenia Zadania i dokonywania jego kompilacji z innymi utworami, w tym audiowizualnymi, muzycznymi, artystycznymi wykonaniami w celach promocyjnych i reklamowych Organizatora, jego działalności oraz produktów oferowanych do sprzedaży.

Z uwagi na cele Konkursu Uczestnik oświadcza, że rezygnuje z oznaczenia Zadania swoim imieniem i nazwiskiem. Organizator może dokonywać zmian i modyfikacji Zadania, i wykorzystywać opracowania Zadania w sposób opisany w niniejszym ustępie, na co Uczestnik wyraża zgodę (prawa zależne).

7. Licencja oraz zgody opisane powyżej udzielane są bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

8. Zadanie Konkursowe musi być udostępnione publicznie na Fanpage’u, w postaci opublikowanej przez Uczestnika, pod postem co najmniej przez cały okres trwania Konkursu. Usunięcie Zadania Konkursowego lub jego modyfikacja oznacza rezygnację Uczestnika z Konkursu; taki Uczestnik traci prawo do Nagrody, jeżeli została już mu przyznana.
9. Jeden Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 zadania konkursowe.

§ 3 Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu

1. Po zakończeniu terminu na zgłaszanie Zgłoszeń konkursowych, Komisja Konkursowa, kierując się subiektywną oceną w oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności oraz zgodności z tematyką zadania, wyłoni łącznie 10 (dziesięć) zadań konkursowych, spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych. Autorom tych zadań konkursowych (dalej „Laureaci główni”) będą przyznane nagrody rzeczowe wskazane w § 4 pkt. 1 Regulaminu.

2. Lista Laureatów danego tygodnia konkursu, zostanie ogłoszona w formie postu na Fanpage’u poprzez wskazanie autorów nagrodzonych Zadań Konkursowych (w postaci nazwy użytkownika, którym posługuje się na portalu Facebook) do dnia 07.06.2024 r.

3. Poszczególni Laureaci, w terminie nie później niż do 14.06.2024 r., są obowiązani do wskazania imienia i nazwiska oraz adresu do wysyłki nagrody. Dane przekazane mają zostać w formie wiadomości prywatnej wysłanej przez Laureata do marki Proste Historie na fanpage Facebook: https://www.facebook.com/prostehistorie .

§ 4 Nagrody i zasady ich wydawania

1. Nagrodą dla każdego z Laureatów jest 1 bilet wstępu do Parku Rozrywki MAJALAND WARSAW https://www.majalandwarsaw.pl/pl znajdującego się pod adresem: ul. Przelotowa 1, 05-462 Góraszka. Każdy z biletów jest ważny do 08/09/2024 r. oraz umożliwia wstęp do Majaland Warsaw 1 osobie ≥ 1 metr wzrostu (czyli osobie, która ma co najmniej jeden metr wzrostu). Wartość każdego z biletów wynosi 115 zł brutto. Dodatkowo do biletu do Majaland Warsaw każdy z Laureatów otrzyma zestaw gadżetów marki Proste Historie o łącznej wartości 26 zł brutto, w skład którego wchodzą: kolorowanka, piórnik z kredkami, zestaw kredek, piłka plażowa.

2. Do ww. nagród określonych wskazanych w pkt. 1, Organizator ufunduje dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości 11,11% ich wartości. W chwili wydania nagrody Organizator konkursu potrąci ww. świadczenie pieniężne na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu wygranej w konkursie, na co zdobywca nagrody wyraża zgodę. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

3. Organizator konkursu nie ponosi i nie zwraca kosztów podróży Laureatów oraz ich osób towarzyszących do Majaland Warsaw. Ponadto organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wejścia Laureatów do Majaland Warsaw ze względu na brak akceptacji lub naruszenie regulaminu Majaland Warsaw lub w sytuacji zamknięcia parku rozrywki z przyczyn niezależnych od organizatora konkursu.

4. Nagroda nie może być wymieniana na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową. Ponadto nagroda – bilety nie mogą być zwracane lub przedłużane.

5. Prawo do nagrody jest niezbywalne.

6. Nagrody będą wysłane do Zwycięzców za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do dnia 29.09.2023 roku.

7. Ostateczny termin odebrania nagrody to 24.06.2024 r.

8. Organizator zastrzega, iż nagrody będą wysyłane wyłącznie na adresy, podane przez Zwycięzców, pozostające w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Jeżeli Zwycięzca nie wskaże danych o których mowa w § 3 pkt. 4 Regulaminu we wskazanym tam terminie, podane dane będą niepełne, lub nie odbierze nagrody, Zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody do Zwycięzcy wynikłe z powodu wadliwe wskazanego adresu do doręczeń (w tym podanie niepełnego adresu) lub za odbiór nagrody przez osobę trzecią (inną niż Zwycięzca) jeżeli nagroda została zaadresowana na adres wskazany przez Zwycięzcę i do osoby (z imienia i nazwiska) wskazanej przez Zwycięzcę. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki z nagrodą, Zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem muszą być składane w formie pisemnej listem poleconym na adres: Iglotex S.A., Dział Marketingu, ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs „Ulubione Proste Historie Dzieci”, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą – reklamację uznaje się za dostarczoną.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych – informacje o ochronie danych osobowych

1. Administrator danych i odbiorcy

Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania dla celów związanych ze skorzystaniem z formularza kontaktowego lub w przypadku prowadzonych konkursów jest Iglotex S.A. z siedzibą w Skórczu, ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz. Można kontaktować się z nami wysyłając korespondencję na wyżej wskazany adres. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować pod adresem rodo@iglotex.com.pl. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Pan Maciej Kaczmarski. Administrator dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia ich innym podmiotom w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje. Może jednak korzystać z podmiotów zewnętrznych, które wspierają Iglotex S.A. w prowadzonych działaniach na nasze zlecenie i na naszą rzecz. Dbamy jednak o to, aby podmioty te umownie były zobowiązane do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji zlecenia, to usuną te dane lub nam je zwrócą. Może zdarzyć się też tak, że Twoje dane przekażemy do Urzędu Skarbowego, jeżeli z uwagi na podejmowane działania powstanie konieczność rozliczenia z nim.

2. Prawa które mi przysługują i zasady podawania danych Każdemu przysługuje prawo:

Prawo dostępu – prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji dotyczących Twojej osoby;

Prawo do sprostowania – prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu a dotyczących Twojej osoby;

Prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;

Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

Prawo do przenoszenia – prawo do przekazania Twoich danych, będących w naszym posiadaniu do innej organizacji;

Prawo do sprzeciwu – prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

Dane w każdym przypadku podajesz dobrowolnie. Jeżeli zechcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych lub wnieść sprzeciw twoje dane będą nam także potrzebne, abyśmy mogli precyzyjnie ustalić czyje dane będziemy obowiązani usunąć. Nie będziemy jednak prosić o więcej danych niż podczas ich pobierania. W tym zakresie także podajesz dane dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam spełnienie Twojej prośby, jeżeli nie będziemy w stanie poprawnie zweryfikować Twojej tożsamości.

3. Cel i podstawa przetwarzania

Twoje dane możemy wykorzystać do celów:

a) Udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

Jeśli skontaktujesz się z nami z jego wykorzystaniem, będziemy przetwarzać Twoje dane celem udzielenia Ci odpowiedzi lub nadania sprawie biegu, jeżeli zwrócisz się do nas z jakimś wnioskiem.
W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony cel jakim jest prowadzenie korespondencji i odpowiadanie na zadane nam pytania (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

b) Przeprowadzenia konkursu.

Jeżeli zechcesz wziąć udział w jednym z organizowanych przez nas konkursów Twoje dane będą przetwarzane celem jego przeprowadzenia w tym przekazania nagród, a także ewentualnego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Podstawą prawną przetwarzania w takim wypadku będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), którą wyrażasz poprzez wykonanie zadania konkursowego i jego przekazanie we wskazany przez nas sposób. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie w każdej formie, jednakże nie wpłynie to na zgodność przetwarzania którego dokonano przed jej wycofaniem. W przypadku gdy konieczne będzie rozliczenie nagrody z Urzędem Skarbowym Twoje dane będzie przetwarzać z uwagi na konieczność wykonania obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4. Informacje o profilowaniu

Podczas realizowania działań administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej lecz w ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie twojej tożsamości.

5. Przechowywanie danych i wycofanie zgody

Dane podane podczas wypełniania formularza kontaktowego będą przechowywane przez 6 miesięcy, chyba że z jego wykorzystaniem przekazana została nam sprawa wymagająca czasu na jej rozpatrzenie, w takim wypadku dane będziemy przechowywać do czasu jej ostatecznego rozstrzygnięcia. Jeżeli dane przetwarzamy z uwagi na Twój udział w konkursie będą one przetwarzane jedynie przez czas jego trwania w tym rozstrzygnięcia i przekazania nagród. Jeżeli wymagane jest rozliczenie nagród z Urzędem Skarbowym, w takim wypadku dane będą przetwarzane przez okresy niezbędne dla potrzeb podatkowych, tj. przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Jeżeli w którejkolwiek chwili postanowisz wycofać zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zgromadzone dla celów konkursowych zostaną usunięte, chyba że będziemy mieli ustawowy obowiązek ich przechowywania.

6. Nie przekazujemy danych do państw trzecich.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w okresie trwania Konkursu w poście konkursowym opublikowanym na Fan Page’u: facebook.com/prostehistorie , po kliknięciu w stosowny link.

2. W celu wyjaśnienia jakichkolwiek kwestii związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, w tym kwestii związanych z wysyłką nagród, interpretacji zapisów Regulaminu itp. uczestnik może skontaktować się z przedstawicielem Organizatora poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na FanPage’u facebook.com/prostehistorie.

3. W przypadku przesłania ww. zapytania, odpowiedź na te zapytanie zostanie przesłana po dokładnym wyjaśnieniu sprawy, której zapytanie dotyczy, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zapytania.

4. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik brał udział w Konkursie w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu, jak również do niewydania takiemu Uczestnikowi odpowiedniej nagrody.

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.