Właścicielem marki
Proste Historie
jest IGLOTEX S.A.

ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz
tel.: +48 58 582 42 59, fax: +48 58 582 43 81
e-mail: iglotex@iglotex.com.pl

Infolinia 801 801 188

* Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora

Odwiedź naszą stronę firmową www.iglotex.pl

  Formularz kontaktowy

  Informacje o ochronie
  danych osobowych

  Administrator danych i odbiorcy

  Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania dla celów związanych ze skorzystaniem z formularza kontaktowego lub w przypadku prowadzonych konkursów jest Iglotex S.A. z siedzibą w Skórczu, ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz. Można kontaktować się z nami wysyłając korespondencję na wyżej wskazany adres. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

  Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować pod adresem rodo@iglotex.com.pl . Funkcję inspektora ochrony danych pełni Pan Maciej Kaczmarski.

  Administrator dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia ich innym podmiotom w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje. Może jednak korzystać z podmiotów zewnętrznych, które wspierają Iglotex S.A. w prowadzonych działaniach na nasze zlecenie i na naszą rzecz. Dbamy jednak o to, aby podmioty te umownie były zobowiązane do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji zlecenia, to usuną te dane lub nam je zwrócą.

  Może zdarzyć się też tak, że Twoje dane przekażemy do Urzędu Skarbowego, jeżeli z uwagi na podejmowane działania powstanie konieczność rozliczenia z nim.

  Prawa które mi przysługują i zasady podawania danych

  Każdemu przysługuje prawo:

  • Prawo dostępu – prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji dotyczących Twojej osoby;
  • Prawo do sprostowania – prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu a dotyczących Twojej osoby;
  • Prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • Prawo do przenoszenia – prawo do przekazania Twoich danych, będących w naszym posiadaniu do innej organizacji;
  • Prawo do sprzeciwu – prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

  Dane w każdym przypadku podajesz dobrowolnie.

  Jeżeli zechcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych lub wnieść sprzeciw twoje dane będą nam także potrzebne, abyśmy mogli precyzyjnie ustalić czyje dane będziemy obowiązani usunąć. Nie będziemy jednak prosić o więcej danych niż podczas ich pobierania. W tym zakresie także podajesz dane dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam spełnienie Twojej prośby, jeżeli nie będziemy w stanie poprawnie zweryfikować Twojej tożsamości.

  Cel i podstawa przetwarzania

  Twoje dane możemy wykorzystać do celów:

  1. Udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
  Jeśli skontaktujesz się z nami z jego wykorzystaniem, będziemy przetwarzać Twoje dane celem udzielenia Ci odpowiedzi lub nadania sprawie biegu, jeżeli zwrócisz się do nas z jakimś wnioskiem. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony cel jakim jest prowadzenie korespondencji i odpowiadanie na zadane nam pytania (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

  2. Przeprowadzenia konkursu.
  Jeżeli zechcesz wziąć udział w jednym z organizowanych przez nas konkursów Twoje dane będą przetwarzane celem jego przeprowadzenia w tym przekazania nagród, a także ewentualnego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Podstawą prawną przetwarzania w takim wypadku będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), którą wyrażasz poprzez wykonanie zadania konkursowego i jego przekazanie we wskazany przez nas sposób. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie w każdej formie, jednakże nie wpłynie to na zgodność przetwarzania którego dokonano przed jej wycofaniem. W przypadku gdy konieczne będzie rozliczenie nagrody z Urzędem Skarbowym Twoje dane będzie przetwarzać z uwagi na konieczność wykonania obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

  Informacje o profilowaniu

  Podczas realizowania działań administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej lecz w ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie twojej tożsamości.

  Przechowywanie danych i wycofanie zgody

  Dane podane podczas wypełniania formularza kontaktowego będą przechowywane przez 6 miesięcy, chyba że z jego wykorzystaniem przekazana została nam sprawa wymagająca czasu na jej rozpatrzenie, w takim wypadku dane będziemy przechowywać do czasu jej ostatecznego rozstrzygnięcia.

  Jeżeli dane przetwarzamy z uwagi na Twój udział w konkursie będą one przetwarzane jedynie przez czas jego trwania w tym rozstrzygnięcia i przekazania nagród. Jeżeli wymagane jest rozliczenie nagród z Urzędem Skarbowym, w takim wypadku dane będą przetwarzane przez okresy niezbędne dla potrzeb podatkowych, tj. przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

  Jeżeli w którejkolwiek chwili postanowisz wycofać zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zgromadzone dla celów konkursowych zostaną usunięte, chyba że będziemy mieli ustawowy obowiązek ich przechowywania.

  Przekazywanie danych do państw trzecich

  Nie przekazujemy danych do państw trzecich.